دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 1-380 
1. بهینه‌یابی تکاملی چهارهدفه فازی و غیرفازی سبد سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 1-16

محمد جواد سلیمی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ میرفیض فلاح شمس؛ هادی خواجه زاده دزفولی


10. خوشه بندی نوسانات در بازارهای مالی با مدل شبیه سازی عامل بنیان

صفحه 201-224

زهرا شیرازیان؛ هاشم نیکو مرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ تقی ترابی