درباره نشریه

دارای رتبه علمی پژوهشی بر اساس مجوز شماره 81581/88/3/09 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بهار 1390 که شامل شماره های چاپ شده از بهار 1389 نیز میباشد، دارای رتبه علمی پژوهشی بر اساس رای شصت و هفتمین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی از تابستان 1389. از اول سال 1393 بر اساس بند یک، دو و سه از ماده هشتم آئین نامه مصوب کمیسیون نشریات و طبق مجوز شماره 43490/3/3 مورخه 13/03/1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با انتشار الکترونیکی نشریه موافقت گردید که ارزش و اعتبار آن همانند نسخ چاپی میباشد.