مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (FEJ) - اهداف و چشم انداز