راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقالات در فصلنامه «مهندسی مالی و مدیریت پورتفوی»

 

این فصلنامه با رویکرد علمی – پژوهشی و در راستای توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری و ارائه راه حل برای حل مسائل بنگاههای اقتصادی و نهادهای مالی منتشر می‌شود. و مقالات پژوهشی1 و مروری – تحلیلی2 در حوزه مالی پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیأت تحریریه و سردبیر، به چاپ می‌رسد. نظر به اینکه این مجله از چاپ مقالات با موضوعات مرتبط3 و همچنین مقالاتی که با ساختارهای تعریف شده در این راهنما تطابق داشته باشد، استقبال می‌کند، از پذیرش مقالات خارج از  محورهای موضوعی ذکر شده معذور است و به ایمیل نویسنده عودت خواهد شد. لذا از کلیه‌ی اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران گرامی که مقاله‌های خود را جهت چاپ به این فصلنامه ارسال می‌دارند تقاضا می‌شود ضمن رعایت موضوعات تخصصی مجله، به نکات زیر نیز توجه فرمایند:

1. مقاله حداکثر 20 صفحه با چکیده لاتین در محیط نرم افزاری Word 2013، صفحه A4, (حاشیه‌ها از بالا 5.5، پایین 5.2، چپ 4 و راست 4 سانتی‌متر), ( هدر و فوتر 4.5)  و با فونت 12 قلم b naznin برای مطالب فارسی و  فونت 11 قلم times new roman برای مطالب لاتین و فرمول ها تایپ و در سایت فصلنامه (fej@iauctb.ac.ir) بارگذاری نمائید.

2. مقاله‌های ارسالی باید دارای بخش‌های زیر باشد:

1-2. صفحه‌ی جلد مقاله شامل: عنوان کامل مقاله، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود)،رتبه‌ی علمی و نام دانشگاه یا مؤسسه و یا محل اشتغال، نشانی کامل نویسنده‌ی عهده‌دار مکاتبات شامل: نشانی پستی، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیک.

2-2- آدرس دهی بصورت ذیل باشد:

گروه.......، دانشکده.....,واحد.........,دانشگاه آزاد اسلامی ,شهر, کشور

Department, college, branch, Islamic azad university, city, country

3-2-در مقالات برگرفته از پایان نامه دانشجو نفر اول و استاد راهنما عهدار مکاتبات می باشد. 

4-2. صفحه‌ی ‌اول مقاله شامل عنوان و چکیده‌ی مقاله به زبان فارسی شامل: موضوع مقاله، روش تحقیق، طرح بحث و نتیجه‌گیری (در حدود 150 تا 200 کلمه) و واژه‌های کلیدی (حداکثر 8 واژه)

5-2. صفحه‌ی دوم تا انتهای مقاله شامل: 1- مقدمه (مشتمل بر بیان مسأله، اهمیت آن و هدف پژوهش؛ تاریخچه، مروری بر پیشینه‌‌ی تحقیق و چارچوب نظری، پرسش‌ها و فرضیه‌های پژوهش)؛ 2- روش شناسی تحقیق (مشتمل بر روش پژوهش، ابزار گردآوری اطلاعات، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آن‌ها، جامعه اماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری)؛ 3- فرضیه‌ها یا پرسش‌های پژوهشی؛ 4- یافته‌های پژوهش (مشتمل بر ارایه یافته‌ها و تحلیل آن، مقایسه آن با یافته‌های سایر پژوهش‌ها و انطباق با نظریه‌ها)؛ 5- نتیجه گیری و بحث (مشتمل بر خلاصه مسأله و هدف پژوهش، ارایه خلاصه نتایج و نتیجه گیری کلی و ارایه پیشنهادها)؛ 6- فهرست منابع؛ 7- چکیده مقاله به زبان انگلیسی در صفحه آخر (مشتمل بر عنوان مقاله، چکیده مقاله، واژه‌گان کلیدی، نام نویسنده یا نویسندگان، مرتبه علمی و مؤسسه، دانشگاه یا محل اشتغال).

3. شیوه منبع دهی باید به صورت عددی در متن مقاله مشخص شود. ابتدا در فهرست منابع، منابع فارسی به ترتیب حروف الفبای فارسی و منابع انگلیسی به ترتیب حروف الفبای انگلیسی ذکر و شماره گذاری شوند. ضمناً منابع به شکل ذیل آورده شوند:

1-3 کتاب: نام خانوادگی نام نویسنده، عنوان کتاب (نه پررنگ نه ایتالیک). نوبت چاپ (ویرایش). محل انتشار: ناشر ناشر؛ سال انتشار.

نکته 1- اگر بیش از یک نویسنده وجود داشته باشد، بایستی بین نام هر یک از آنها از ویرگول ( ، ) استفاده نمود.

نکته 2- اگر تعداد نویسندگان تا سه نفر باشند، بایستی نام همه آنها را بنویسیم ولی اگر بیش از سه نفر باشند، بایستی نفر اول را ذکر و برای بقیه عبارت (و دیگران – و همکاران) استفاده شود مانند:

راعی رضا، لتنگی احمد. مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. چاپ اول. تهران: انتشارات سمت؛ 1383.

2-3. مقاله: نام خانوادگی نام نویسنده. عنوان مقاله. نام مجله (نه پررنگ و نه ایتالیک). سال انتشار و دوره (یا شماره) مجله: شماره صفحات.

نکته: 1- اگر شماره صفحات مقاله‌ها در مجله به صورت متوالی (و نه گسسته) شماره گذاری شده باشند، ممکن است از نوشتن ماه / روز و شماره انتشار مجله پرهیز کرد مانند:

رهنمای رودپشتی فریدون، زهره حاجیها و علی زارعی سودانی. کارکرد مالی رفتاری در تبیین پایگاه علمی برای تجزیه و تحلیل سهام . فصلنامه علمی پژوهشی تولید علم. 1387

3-3.  در مورد گزارش‌ها و سایر منابع نیز اطلاعات کافی و کامل ارایه شود.

4. مقاله‌های فرستاده شده نباید در مجله‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور چاپ یا به صورت هم زمان به مجله‌ی دیگری ارسال شده باشد و ارسال مقاله به سایت مجله به منزله پذیرش تعهد عدم ارائه و چاپ در مجله دیگر است.

5. فصلنامه از پذیرش مقالاتی که موارد شکلی و ساختاری اعلام شده در این راهنما در آنها رعایت نشده باشد معذور و در صورت ارسال به سایت مجله به پست الکترونیک نویسنده عودت خواهد شد.

6- فصلنامه مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نویسندگان مراجع دیگر را بر عهده نخواهد داشت.

7- فصلنامه در قبول یا رد مقالات آزاد است و نیز حق ویرایش علمی و ادبی را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.

فرم های مورد نیاز

 جهت دریافت فایل "فرم تعهد اخلاقی چاپ مقاله"  اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت فایل "فرم تعارض منافع" اینجا را کلیک نمائید.

جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیم صفحات مقاله " اینجا " را کیلک کنید.

جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیم فونت مقاله " اینجا " را کیلک کنید.

 جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیم پاراگراف مقاله " اینجا " را کیلک کنید.

جهت دریافت فایل راهنمایی تنظیم رفرنس های مقاله " اینجا " را کیلک کنید.