اعضای هیات تحریریه

سردبیر

فریدون رهنمای رودپشتی

بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

fej.iauctb.ac.ir
roodposhti.rahnamagmail.com

مدیر مسئول

وحیدرضا میرابی

مدیریت بازرگانی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

fej.iauctb.ac.ir
vrmirabiyahoo.com

مدیر داخلی

حسین سمنانی

مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

refah.azadyahoo.com
09370863457

اعضای هیات تحریریه

محمدابراهیم محمدپورزرندی

مدیریت صنعتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

pourzarandiyahoo.com

فرهاد حنیفی

مدیریت بازرگانی استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

hanifi_farhadyahoo.com

عباس طلوعی اشلقی

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

toloiegmail.com

هاشم نیکومرام

مدیریت بازرگانی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

nikoomaramsrbiau.ac.ir

علی دیواندری

مدیریت بازرگانی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

divandariut.ac.ir

رضا راعی

مدیریت مالی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

raeiut.ac.ir

علی رحمانی

حسابداری استاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

rahmanialzahra.ac.ir
0000-0001-5458-9963

ابراهیم عباسی

حسابداری مالی دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

abbasiebrahim2000alzahra.ac.ir

میرفیض فلاح

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

fallahshamsgmail.com