مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (FEJ) - واژه نامه اختصاصی