مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (FEJ) - فرایند پذیرش مقالات