فرایند پذیرش مقالات

مقالات پس از داوری حداقل دو داور و تایید ایشان جهت چاپ مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.