مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (FEJ) - اخبار و اعلانات