داوران

نام داور سمت / سازمان
حسین پناهیان گروه حسابداری ، واحد کاشان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کاشان ، ایران
محمد ابراهیم پورزرندی تهران مرکزی
زهرا پورزمانی دانشیار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، گروه حسابداری، تهران ،ایران
محمدرضا پورعلی دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران
فرهاد حسین زاده لطفی گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
فرهاد حنیفی عضو هیات علمی
محمد حامد خان محمدی گروه حسابداری, واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی, دماوند، ایران
مریم دولو استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمدرضا رستمی استادیار گروه مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
فریدون رهنمای رودپشتی گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
غلامرضا زمردیان عضو هیات علمی
شادی شاهوردیانی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
فاطمه صمدی عضو هیات علمی
عباس طلوعی اشلقی
ابرهیم عباسی دانشگاه الزهرا
احمد یعقوب نژاد عضو هیات علمی گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فرهاد غفاری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد - واحد علوم تحقیقات
میر فیض فلاح شمس اعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
محمدعلی کرامتی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
حمیدرضا کردلویی عضو هیات علمی
احمدرضا کسرایی
وحیدرضا میرابی
مهدی معدن چی زاج گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، تهران، ایران
مهرزد مینویی
سینا نعمتی زاده گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تهران، ایران